CPRN

Doelstelling

Uit de statuten van oprichting van het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen,
16 januari 2005.


Naam en zetel

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Cultuurhistorisch Platform ­Rijk van Nijmegen.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Doel

Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel:

a.  Het bevorderen van het cultuurhistorisch besef in ­Nijmegen en omgeving;
b.  het bevorderen van de zorg voor het cultuurhistorisch ­erfgoed in Nijmegen en omgeving; 

c.  het bevorderen van het cultuurhistorisch profiel  van Nijmegen en omgeving;
d.  het verhogen van kennis over. inzicht in, respect voor ­en beleving van trots op de cultuurhistorie van Nijmegen en omgeving.

Middelen

Artikel 3.  De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het bevorderen van gezamenlijk overleg en gezamenlijke activiteiten;
b.  het verbeteren van de uitstraling en beeldvorming van het cultuurhistorisch profiel van
  Nijmegen en omgeving, zowel lokaal als regionaal, nationaal en internationaal;
c.  het vormen van een gezamenlijk aanspreek- en trefpunt van de aangesloten leden;
d.  alle andere, wettig geoorloofde middelen, die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen.

Leden

Artikel 4. Leden

1.  Leden van de vereniging zijn instellingen of organisaties, die zich structureel hetzij geheel hetzij gedeeltelijk ­bezighouden met onderwerpen, die betrekking hebben op de cultuurhistorie van Nijmegen en omgeving
2. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt bij het bestuur. De wijze van aanmelding wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. Het bestuur beslist over de ­toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de ­algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3.  De leden zijn gehouden de Statuten, het Huishoudelijk ­Reglement en de wettig genomen besluiten van de ­vereniging na te leven.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen

CPRN Leden

Colofon

Webredactie: Heyta Melssen, André Stufkens en Pauline de Weijer

Ontwerp: Walter van Rooij, Buro Brandstof

© Website: CPRN en de auteurs

© Foto’s: fotografen vermeld onder de foto’s

© Films: filmmakers vermeld bij de films

© Kunstwerken: kunstenaars vermeld bij de kunstwerken.

Het CPRN doet haar best om de rechthebbenden te achterhalen, mocht u menen recht te kunnen doen gelden kunt u dat melden bij het secretariaat.

Contact

secretariaat@cprn.nl

Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0105 2900 17

KvK nummer: 09148216

Support: